RE DIZAJNUJETE?
Ako na re dizajn?

design

Čo je dizajn?

Dizajn je výpočt funkcie, ktorej výsledkom je forma.
Miera zosúladenia vzťahu funkcie a formy vytvára úžitkovú hodnotu dizajnu.

Ako vzniká intuitívny dizajn?

Intuitívny dizajn vychádza z požiadaviek používateľa
a zameriava sa na kognitívne faktory ako vnímanie, pamäť, učenie sa, riešenie problémov a pod.,
ktoré prichádzajú do úvahy počas interakcie ľudí s dizajnom.

Univerzálny dizajn – multi dizajn

je spojenie viac samostatných funkcií naraz v jednom dizajne. Cieľom univerálneho dizajnu je viac účelovosť –  univerzálnosť. 

Ako funguje komunikačný dizajn?

Východisko pre komunikáciu – interakciu s dizajnom je prejav užívateľa. Interakcia s dizajnom je podmienená hodnotovému a asociačnému správaniu užívateľa.
Ak dizajn plní svoju funkciu – my dostávame možnosť s ním efektívne komunikovať.

Porozumenie
Aby sme s dizajnom mohli komunikovať musíme mu porozumieť. Ak by sme dizajnu neporozumeli, komunikácia s ním by nemohla nastať.

Interakcia v dizajne

je procese komunikácie medzi dizajnom (interaktívnymi prvkami) a užívateľom. Interaktivita v dizajne je aktívna práca s informáciami – reakcia na poskytované podnety, kde reakčným činiteľom je človek (používateľ).

Interaktívna komunikácia
Dizajn môže komunikovať jednostranne (monológovo), alebo tu dochádza k obojstrannej (dialógovej) komunikácii. Ak užívateľ – percipient dokáže dizajn ovplyvniť, dochádza k interaktívnej komunikácii.

Ku komunikácii najčastejšie dochádza medzi jednotlivcom a dizajnom. V špeciálnych prípadoch ide aj o skupinovú komunikáciu, kedy každý jednotlivec plní istý typ úlohy, ktorá samostatne nemá zmysel a funguje len v súlade s ostatnými jedincami, s ktorými vytvára celok.

Hodnotenie a aspekty hodnotenia

Hodnotenie je ako “procesor” v systéme vedomia. Prijaté informácie vstupujú do vedomia, kde sa prehodnocujú, podnecujú konanie a ukladajú sa v pamäti.

Ak je na užívateľa sústredený cielený vplyv, dochádza k ovplyvneniu hodnôt.

Dizajn nových médií

Ako je formovaný priestor nových medií a kam smeruje hodnotové chápanie používateľa? Ktoré aspekty pri komunikácii s dizajnom sú tie najsilnejšie a do akej miery dokážu stimulovať, či usmerniť spoločenské a individuálne správanie?