dizajn

Dizajn je výpočt funkcie, ktorej výsledkom je forma

Úlohou dizajnu je interakcia (audio-vizuálnej komunikácie), ktorej cieľom je dosiahnutie čo najvyššieho úžitkového efektu – hodnoty.

Miera zosúladenia vzťahu funkcie a formy vytvára úžitkovú hodnotu dizajnu.

Čo je komunikačný dizajn?
Komunikačný dizajn je vizuálno-akustická interaktívna komunikácia medzi informačným (virtuálnym) prostredím a reálnym svetom užívateľa. 

Čo je multimediálny dizajn?

Multimediálny dizajn je hierarchia funkcií
vo vzájomnej interakcii.
Multimediálny dizajn predstavuje integráciu základných mediálnych komponentov.

Čo je online dizajn?

Online dizajn (dizajn nových médií) je interakcia audio-vizuálnej komunikácie, s úžitkovým efektom. Formou online dizajnu je naprogramovaný systém, s ktorým môžeme obojstranne komunikovať. 

Dizajn je reflexia na potreby používateľa

Umenie má tendenciu reflektovať „aktuálne“ v každej oblasti svojho pôsobenia identickým prejavom autentických vyjadrení. Trendy sa prejavujú v každej sfére umenia. To platí aj v prípade dizajnu. Pozorovaním prvkov jednotlivých sfér dizajnu, nájdeme spoločné prieniky.