Intuitívny

dizajn a používateľská prívetivosť

Intuitívny dizajn vychádza z požiadaviek používateľa
a zameriava sa na kognitívne faktory ako:

  • vnímanie,
  • pamäť,
  • učenie sa,
  • riešenie problémov a pod.,
    ktoré prichádzajú do úvahy počas interakcie ľudí s dizajnom.

Implementovanie alebo vylepšenie zvykov

Pre funkčnú komunikáciu je nevyhnutné, aby užívateľ dizajnu porozumel a bol schopný dešifrovať správu, ktorú má v dizajne rozšifrovať. Preto je nevyhnutné vychádzať zo správania užívateľa a tieto jeho “zvyky” mu čo najjednoduchšie implementovať do dizajnu.

Ak je dizajn určený pre špecifickú skupinu,
je nevyhnutné zadefinovať si jej požiadavky a pri riešení dizajnu sa čo najviac priblížiť jej reči – spôsobu komunikácie a zvykov.

Ak dizajn pozná správanie užívateľa,
je mu zrozumiteľný a efektívne procesuje podávanie informácií,
hovoríme už o intuitívnom dizajne. 

Komunikácia s intuitívnym dizajnom prebieha efektívne bez toho,
aby nám musel byť dizajn predstavený vo svojich funkciách.