Formy interaktivity v dizajne

Interaktivita je vzájomné pôsobenie, vytvárajúce závislosť medzi entitami.

Interaktivita z hľadiska prostredia

Forma interaktivity z hľadiska prostredia môže byť buď reálna (hmotná prípadne duševná) alebo virtuálna.

Reálna interaktivita
Reálna interaktivita prebieha v reálnom prostredí, v reálnom hmotnom svete na základe chemických, fyzických a psychických zákonitostí. 
Hmotná reálna interaktivita, zákonitosti v prirodzenom (prírodnom) dianí sveta.
Duševná interaktivita – psychická reakcie, činnosti (akcie), do ktorých vstupuje ľudská vôľa. 

Virtuálna interaktivita
Virtuálna interaktivita prebieha vo virtuálnom prostredí – jej zákonitosti sú definované programom. Virtuálna interakcia je realizovaná prostredníctvom vopred naprogramovaných nástrojov.

Interaktivita z hľadiska vplyvov

Forma interaktivity z hľadiska vplyvov vzniká buď priamo alebonepriamo.

Priama interaktivita
V priamej interktivite konkrétna akcia, vytvára konkrétnu reakciu. 

Nepriama interaktivita
V nepriamej interaktivite je reakcia vytvorená ako vedľajší efekt akcie. 

Evolúcia multidizajnov

Historicky boli multidizajny ojedinelé, pretože spájanie dizajnov bolo zvyčajne technicky náročné a z komerčného hľadiska bolo výhodnejšie predať dva produkty ako jeden.

Rozvoj dizajnu, bol skôr len v oblasti formy ako z estetického hľadiska, tak aj z hľadiska materiálno-technologického.

Priemyselná revolúcia a funkcionalizmu
Príchod priemyselnej revolúcie vytvoril podmienky pre rozvoj multidizajnov. Silným prínosom pre prostredie multidizajnov bol postoj voči chápaniu nového dizajnu, ktorý uprednostňoval funkciu pred formou. Forma sa stala funkcii podriadená.

Po vytvorení silného konkurečného prostredia, nastala nutnosť veci ešte viac zaktraktívňovať a inovovať. Technológie a materiály už dosiahli vyspelú úroveň a estetika pri predaji už nestačila. Požiadavky od užívateľov boli čoraz náročnejšie. Trh tak získal podmienky na rozvoj multidizajnov. Univezálnych dizajnov, ktoré v sebe zahŕňajú niekoľko funkcií naraz.