Formy interaktivity v dizajne

Interaktivita je vzájomné pôsobenie, vytvárajúce závislosť medzi entitami.

Interaktivita z hľadiska prostredia

Forma interaktivity z hľadiska prostredia môže byť buď reálna (hmotná prípadne duševná) alebo virtuálna.

Reálna interaktivita
Reálna interaktivita prebieha v reálnom prostredí, v reálnom hmotnom svete na základe chemických, fyzických a psychických zákonitostí. 
Hmotná reálna interaktivita, zákonitosti v prirodzenom (prírodnom) dianí sveta.
Duševná interaktivita – psychická reakcie, činnosti (akcie), do ktorých vstupuje ľudská vôľa. 

Virtuálna interaktivita
Virtuálna interaktivita prebieha vo virtuálnom prostredí – jej zákonitosti sú definované programom. Virtuálna interakcia je realizovaná prostredníctvom vopred naprogramovaných nástrojov.

Interaktivita z hľadiska vplyvov

Forma interaktivity z hľadiska vplyvov vzniká buď priamo alebonepriamo.

Priama interaktivita
V priamej interktivite konkrétna akcia, vytvára konkrétnu reakciu. 

Nepriama interaktivita
V nepriamej interaktivite je reakcia vytvorená ako vedľajší efekt akcie.